Return to Kdo jsme

Výroční zprávy

Rada Diakonie ECM se v roce 2016 setkala čtyřikrát. Na programu byla bohatá agenda činnosti Diakonie ECM, jako například změny stanov SKP, využití prostor po SKP Maják, plán činnosti atp. Rada pracovala i na sestavování provozních dokumentů, konkrétně vnitřní směrnice.

Dvakrát se k rozhovorům sešli ředitelé SKP v rámci kolegia. Kromě jiného jsme v kolegiu ředitelů nastartovali přípravy na vstupní vzdělávání zaměstnanců středisek. Také jsme hovořili o diakonické konferenci, která by se mohla konat jednou za dva roky.

Velikonoční sbírka 2016 vynesla 42 220 Kč. Celá sbírka byla převedena na účet pro Podporu diakonických projektů ECM, ze které jsme podpořili ECM Tachov v pořádání benefičních akcí na podporu mobilního Hospice sv. Jiří v Tachově. Od jednotlivých dárců jsme obdrželi tři větší dary na naplňování poslání Diakonie ECM v celkové výši 49 842,87 Kč. Další dary jsme obdrželi od pravidelných dárců na Domov se zvláštním režimem – jeden dárce v celkové výši 900 Kč a na Podporu diakonických projektů – od sedmi dárců 7 484 Kč.

Půjčkový fond na překlenutí momentální platební neschopnosti střediska v roce 2016 využila dvě střediska v celkové výši 660 000 Kč. Stav půjčkového fondu je zhruba 680 000 Kč s tím, že podle možností uvažujeme o jeho navýšení na částku 1,5 mil Kč.

Ředitel Diakonie ECM se koncem roku 2016 účastnil strategického plánování SKP Horní Počernice, kde se hovořilo o hodnotách, poslání a stanovách a také o možné změně právní formy v návaznosti na změně Občanského zákoníku. Tyto záležitosti se týkají všech středisek a na základě těchto rozhovorů byly upraveny vzorové stanovy a vzniká vzorová zřizovací listina ústavu.

V říjnu jsme uspořádali setkání členů správních rad, zástupců staršovstev a kazatelů sborů, kde fungují střediska křesťanské pomoci. Účastníci – bylo jich celkem 19 – získali základní přehled o zodpovědnostech, kompetencích a vzájemném postavení správních rad, staršovstev sborů, kazatelů a Evangelické církve metodistické (zřizovatele). Vznikl seznam činností, které mají správní rady zabezpečovat a kde mají správní rady slabiny. Z toho také vyplynula témata pro další vzdělávání členů správních rad – např. povinnost dobrého hospodáře, o co si říci řediteli a jak „v tom číst“, aby správní rady střediska spravovala, a rozhovor nad křesťanským rozměrem poslání a hodnot středisek. Vše je možné dohledat na extranetu Diakonie ECM. V neposlední řadě posloužilo setkání k povzbuzení členů správních rad a navázání kontaktů napříč středisky a sbory.

Rozhovor nad hodnotami a posláním diakonické práce církve a jejím křesťanským rozměrem, bylo předmětem rozhovorů na setkání kazatelů.

Před časem byla v církvi ustavena pracovní skupina pro uskutečnění projektu Domov pro seniory se zvláštním režimem v Horních Počernicích. V loňském roce skupina navštívila dva podobné domy a sbírala zkušenosti. Ty pak konzultovala s architektem a vznikla architektonická studie. Projekt má podporu vedení církve, proto proběhly první konzultace na Magistrátu hl. m. Prahy ohledně získání podpory pro budoucí financování, bez kterého se takový projekt neobejde. Nyní jsme ve fázi dalších jednání s radními Magistrátu. Vzhledem k vysokým finančním nárokům na stavbu, vybavení a provoz je podpora z veřejných rozpočtů nutná. Hledáme sponzory mezi členy naší církve a přáteli.

Začátkem roku 2017 došlo ke změně právní subjektivity POINT 14, která byla ze zákona převedena do zapsaného spolku. V těchto dnech probíhá transformace na zapsaný ústav, což je vhodná forma, o které jsme hovořili v rámci strategického plánování, na setkání členů správních rad, na Radě oblasti i setkání kazatelů. Tato transformace byla daná změnou legislativy a nyní probíhá rozhovor o případné transformaci na ústavy u některých velkých středisek.

Z důvodu narůstající agendy a vytížení v kazatelské službě ve farnosti se dvěma sbory stávajícího ředitele Diakonie ECM, bylo vypsáno výběrové řízení na nového ředitele.

Děkuji všem za podporu diakonické služby církve, která může mít mnoho podob. Od pomoci potřebnému, přes úvazkovou i dobrovolnou práci v našich střediscích, až po modlitební a praktickou podporu členů správních rad. Kéž nás Hospodin vede, aby služba potřebným, stejně jako nesení evangelia a bohoslužba byla přirozenou součástí našeho života.

‚…budou konat dobro, budou podle svých možností ve všem milosrdní, pokud mají možnost, budou činit dobře všemožným způsobem a pokud možno všem lidem…’  (John Wesley, Všeobecná pravidla)

 

Dne 15. 3. 2017 zapsal Ctirad Hrubý

 

Výsledovka & rozvaha

Permanent link to this article: http://diakonie.umc.cz/kdo-jsme/vyrocni-zpravy/

Titulní stránka výroční zprávy Diakonie ECM 2001

2001

Milí bratři a sestry, vážení přátelé, máte v rukou Výroční zprávu Diakonie Evangelické církve metodistické (DiECM), první ve třetím tisíciletí. Stalo se to, co mnozí naši ideoví vůdci a myslitelé 50–90 let minulého století nečekali: církev v Čechách přežila „magický“ rok 2000. Ale nejenom že přežila, dokonce vstoupila do nové, nečekaně svobodné etapy svého trvání. …

Titulní stránka výroční zprávy Diakonie ECM 2002

2002

Milí bratři a sestry, vážení přátelé, v minulém roce jsme byli svědky dynamického rozvoje Diakonie ECM co do kvality i co do kvantity. Důkazem jsou další dva zahájené projekty, nárůst výkonů, ekonomického obratu, vzdělávacích aktivit, dobrovolnické práce… K naplňování našeho poslání bylo nemálo příležitostí, sociální vyloučení hrozí stále velkému počtu našich spoluobčanů. Loňská povodeň způsobila, …

Titulní stránka výroční zprávy Diakonie ECM 2003

2003

Celá výroční zpráva Diakonie ECM (v PDF): Výroční zpráva DiECM 2003

Titulní stránka výroční zprávy Diakonie ECM 2004

2004

Celá výroční zpráva Diakonie ECM (v PDF): Výroční zpráva DiECM 2004

Titulní stránka výroční zprávy Diakonie ECM 2005

2005

Milí přátelé a sympatizanti Diakonie ECM, jednotlivých SKP a Teen Challenge Plzeň. Chci touto cestou poděkovat Vám všem, kteří jste nás podpořili modlitbou, penězi nebo dobrým slovem. Jako každý rok, tak i v roce 2005 se naše služba dynamicky rozvíjela. Často se stává, že začínáme novou službu a nejsou zajištěny finanční prostředky na její realizaci. …

Titulní stránka výroční zprávy Diakonie ECM 2006

2006

Chci poděkovat Vám, milí bratři, milé sestry, milí přátelé, sympatizanti a podporovatelé, za Vaši neutuchající přízeň v uplynulém roce. Pokusili jsme se přetransformovat vedení Rady DiECM, která se skládá z ředitelů jednotlivých SKP do efektivnější formy Výkonného výboru RDiECM, jenž by měl mít možnost disponovat určitou částkou na nové metodistické projekty. Rok 2007 ukáže, zda …

Titulní stránka výroční zprávy Diakonie ECM 2007

2007

Milí přátelé, chci touto cestou podekovat Vám všem, kterí jste nás podporili modlitbou, penezi, nebo dobrým slovem. Jako každý rok, tak i v roce 2007 se naše služba dynamicky rozvíjela. Casto se stává, že zacínáme novou službu a nejsou zajištené financní prostredky na její realizaci. Verím spolu s Vámi, že pokud sloužíme ve shode s …

Titulní stránka výroční zprávy Diakonie ECM 2009

2009

Diakonie ECM je střešním orgánem práce našich středisek křesťanské pomoci. V posledních letech jsme si zvykli, že se její činnost umenšila předně proto, že střediska si sama zajišťují potřebný servis nebo finanční zdroje. V roce 2009 bylo požádáno na MPSV o dotaci pouze pro SKP Duha. Byla vyhlášena uskutečněna velikonoční sbírka a její výtěžek byl …

Titulní stránka výroční zprávy Diakonie ECM 2010

2010

Jak chcete, aby lidé činili vám, i vy stejně čiňte jim. (Bible, Lukáš 6,31)   Diakonická práce Evangelické církve metodistické patří k vyjádření Boží lásky k lidem. Má mnoho podob. Část této služby lásky probíhá neformálně skrze jednotlivé farnosti, sbory, misijní stanice i jednotlivce, část církev vykonává skrze k tomu zvláště určené subjekty – střediska …

Titulní stránka výroční zprávy Diakonie ECM 2011

2011

Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. (Bible, Micheáš 6,8) Přijímaná Boží láska nemůže nechat člověka beze změny. Mění pohled na sebe sama, proměňuje žebříček hodnot, cíle, ale i pohled na svět kolem i na druhé …

2012

Ředitelé středisek se i v roce 2012 pravidelně scházeli k tomu, aby přinášeli své otázky a sdíleli své zkušenosti. S bratrem superintendentem jsme hovořili o budoucnosti financování zaměstnanců středisek, kteří do nynějška byli placeni jako zaměstnanci církve. Došlo k dohodě a v minulých měsících i k praktickým krokům k přenesení placení pracovníků na střediska (s přechodnou dobou). Podpořili jsme první dva projekty …

2013

V minulém roce naše církev, díky nasazení litoměřické farnosti a jejího kazatele s rodinou, vstoupila do „nových vod“. Založila a otevřela křesťanskou mateřskou školu. Ta získala dostatek dětí k udržitelnému rozvoji. V roce 2013 jsme v rámci Podpory diakonických projektů ECM podpořili dva projekty – příspěvek na obnovu sanačních omítek ve sklepních prostorách KC Maják ve výši 7 500 Kč a podporu …

2014

Koncem minulého roku Rada oblasti schválila nové stanovy Diakonie ECM. Zásadní myšlenky vznikaly na setkávání ředitelů středisek křesťanské pomoci. Za všechny podněty jim patří poděkování. V roce 2014 jsme v rámci Podpory diakonických projektů ECM podpořili tři projekty – příspěvek na vytvoření bezpečného prostředí v MC Duha výši 29 000 Kč, příspěvek na nákup základního vybavení pro Klubík Kubík ECM …

2015

Na základě nově schválených stanov z konce roku 2014 jmenovala začátkem léta Komise křesťanské pomoci Radu Diakonie ECM. Je to velký krok oproti minulým rokům, kdy Rada Diakonie ECM existovala pouze formálně. V roce 2015 jsme díky Velikonoční sbírce, která vynesla 43 173 Kč, v rámci Podpory diakonických projektů ECM podpořili projekt SKP Horní Počernice na prázdninový výjezd s dětmi …