Return to Kdo jsme

Základní dokumenty

Stanovy Diakonie Evangelické církve metodistické (2019), PDF, 768 kB


Stanovy Diakonie Evangelické církve metodistické

Preambule

V rámci Evangelické církve metodistické v České republice pomáháme Střediskům křesťanské pomoci a jiným sociálním zařízením ECM poskytovat a rozvíjet pomoc potřebným lidem. V rámci Diakonie ECM sdružujeme diakonické a sociální subjekty ECM.

1.   Základní ustanovení

1.1.  Název: Diakonie Evangelické církve metodistické (dále jen „Diakonie ECM“).

1.2.  Sídlem Diakonie ECM je Ječná 545/19,120 00 Praha 2.

1.3.  Zřizovatelem Diakonie ECM je Evangelická církev metodistická, se sídlem Ječná 545/19, 120 00 Praha 2, IČ 00445240.

1.4.  Diakonie ECM je samostatnou organizační jednotkou Evangelické církve metodistické (dále jen „ECM“) s právní subjektivitou, která mu byla udělena Radou oblasti ECM, podle ustanovení článku č. 691 Řádu ECM*. Diakonie ECM je registrována u Ministerstva kultury ČR, číslo registrace 10-019/1994 ze dne 1. 1. 1994.

* Řád ECM, Praha, Česká verze 2018

2.   Poslání

2.1.  Diakonie ECM pomáhá farnostem, sborům, střediskům křesťanské pomoci Evangelické církve metodistické a dalším sociálním zařízením Evangelické církve metodistické v České republice poskytovat a rozvíjet pomoc potřebným a sdružuje diakonické a sociální subjekty Evangelické církve metodistické v České republice. Zejména za tímto účelem:

a.  podporovat diakonické a sociální projekty ECM,

b.  pořádat veřejné akce a akce uvnitř církve,

c.  pořádat sbírky, (vč. veřejných sbírek),

d.  vzdělávat a spolupracovat s dalšími subjekty na přípravě a vzdělávání dobrovolných i profesionálních pracovníků, jako např. zaměstnanců středisek křesťanské pomoci, dobrovolných spolupracovníků, členů správních rad, členů staršovstev atp.,

e.  zaměstnávat pracovníky k plnění svého poslání.

2.2.  Diakonie ECM k naplňování svého poslání spolupracuje s dalšími osobami a institucemi v rámci ECM i mimo ni v tuzemsku i zahraniční.

3.   Řízení a organizace Diakonie ECM

3.1.  Diakonie ECM se řídí základními předpisy ECM – Řádem ECM a usneseními Oblastních konferencí.

3.2.  V čele Diakonie ECM je tajemník Rady oblasti pověřený vedením sociální práce ECM.

3.3.  Dozor nad činností Diakonie ECM provádí Rada Oblasti ECM (dále RO ECM) nebo jiný Radou oblasti jmenovaný orgán.

3.4.  Vnitřní organizační strukturu, vzájemné vztahy a povinnosti, způsob volby atp. řeší v souladu s těmito stanovami Organizační řád, který na návrh tajemníka Rady oblasti pověřeného vedením sociální práce nebo předsedy Rady Diakonie ECM schvaluje RO ECM.

4. Rada Diakonie ECM

4.1.  Předseda Rady Diakonie ECM je volen ze členů Rady Diakonie ECM. Předsedá Radě Diakonie ECM, kterou svolává minimálně dvakrát ročně.

4.2.  Předseda Rady Diakonie ECM může být Radou oblasti v ČR jmenován druhým statutárním orgánem Diakonie ECM.

4.3.  Tajemník Rady oblasti pověřený vedením sociální práce ECM je členem Rady Diakonie ECM ex offo. Další členy Rady Diakonie ECM navrhují následující subjekty ECM:

a.  jednotlivé farnosti ECM v ČR prostřednictvím farních konferencí,

b.  správní rady středisek křesťanské pomoci ECM,

c.  Rada oblasti ECM v ČR.

4.4.  Na základě návrhů dle bodu 4.3. jmenuje členy Rady Diakonie ECM Rada oblasti ECM.

4.5.  Rada Diakonie ECM každoročně projedná a doporučí Radě oblasti ke schválení plán činnosti, rozpočet a výroční zprávu včetně účetní uzávěrky.

5.   Tajemník Rady oblasti pověřený vedením sociální práce ECM

5.1.  Tajemníka Rady oblasti pověřeného vedením sociální práce ECM jmenuje a odvolává Rada oblasti ECM.

5.2.  Tajemník Rady oblasti pověřený vedením sociální práce ECM je z titulu své funkce statutárním orgánem Diakonie ECM.

5.3.  Plní tyto úkoly (zejména):

a.  Každoročně předkládá RO ECM ke schválení plán činnosti, rozpočet a výroční zprávu včetně účetní uzávěrky. Viz 4.5.

b.  Na základě pověření RO ECM odpovídá za hospodaření, činnost Diakonie ECM, zajištění, ochranu a evidenci svěřeného majetku.

c.  Na základě pověření RO ECM se věnuje rozvoji a plánování sociální práce ECM.

d.  Ve vztahu k zaměstnancům plní práva a povinnosti zaměstnavatele.

e.  Provoz a hospodaření Diakonie ECM.

6.   Provoz a hospodaření Diakonie ECM

6.1.  Diakonie ECM v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

6.2.  Zdrojem příjmů Diakonie ECM jsou:

a.  sbírky,

b.  příspěvky, dotace a dary zřizovatele, spolupracujících organizací a dalších institucí,

c.  vlastní činnost dle těchto stanov.

7.   Zrušení a zánik Diakonie ECM

7.1.  Diakonie ECM se ruší rozhodnutím zřizovatele.

7.2.  Při zániku Diakonie ECM bez právního nástupce se provede likvidace Diakonie ECM. Likvidátora jmenuje zřizovatel.

7.3.  Při likvidaci se nejprve uhradí všechny závazky Diakonie ECM a likvidační zůstatek se převede na zřizovatele.

8.   Změny stanov

Změny a doplňky stanov navrhuje a provádí zřizovatel. Podklady pro změny a doplňky připravuje Rada Diakonie ECM.

Tyto stanovy schválila Rada oblasti ECM na své schůzi dne 4. 6. 2019 a tímto dnem vstupují v platnost.

Permanent link to this article: http://diakonie.umc.cz/kdo-jsme/zakladni-dokumenty/