Return to Kdo jsme

Základní dokumenty

 1. Stanovy Diakonie Evangelické církve metodistické (2014), PDF, 176 kB

Stanovy Diakonie Evangelické církve metodistické

[Preambule] V rámci Evangelické církve metodistické v České republice pomáháme poskytovat a rozvíjet pomoc potřebným lidem. Sdružujeme diakonické subjekty.

1.     Základní ustanovení

 1. Název: Diakonie Evangelické církve metodistické (dále jen „Diakonie ECM“).
 2. Sídlem Diakonie ECM je Ječná 545/19,120 00 Praha 2.
 3. Zřizovatelem Diakonie ECM je Evangelická církev metodistická, se sídlem Ječná 545/19, 120 00 Praha 2, IČ 00445240.
 4. Diakonie ECM je samostatnou organizační jednotkou Evangelické církve metodistické (dále jen „ECM“) s právní subjektivitou, která mu byla udělena Radou oblasti ECM, podle ustanovení článku č. 852 Řádu ECM. Diakonie ECM je registrována u Ministerstva kultury ČR, číslo registrace 10-019/1994 ze dne 1. 1. 1994.

2.     Poslání

 1. Diakonie ECM pomáhá farnostem, sborům a střediskům křesťanské pomoci Evangelické církve metodistické poskytovat a rozvíjet pomoc potřebným a sdružuje diakonické subjekty Evangelické církve metodistické v České republice. Za tímto účelem zejména:
  • podporuje diakonické projekty ECM,
  • pořádá veřejné akce a akce uvnitř církve,
  • pořádá sbírky, (vč. veřejných sbírek),
  • vzdělává a spolupracuje s dalšími subjekty na přípravě a vzdělávání dobrovolných i profesionálních pracovníků, jako např. zaměstnanců středisek křesťanské pomoci, dobrovolných spolupracovníků, členů správních rad, členů staršovstev atp.,
  • zaměstnává pracovníky k plnění svého poslání.
 2. Diakonie ECM může v rámci kompetencí daných stanovami (nebo jinými zřizovacími listinami) jednotlivých středisek spravovat a vykonávat dozor nad středisky křesťanské pomoci. Zejména:
  1. na návrh příslušné Správní rady jmenuje ředitele,
  2. jmenuje členy Správní rady střediska.
 3. Diakonie ECM k naplňování svého poslání spolupracuje s dalšími osobami a institucemi v rámci ECM i mimo ni v tuzemsku i zahraniční.

3.     Řízení a organizace Diakonie ECM

 1. Diakonie ECM se řídí základními předpisy ECM – Řádem ECM a usneseními Výročních a Oblastních konferencí.
 2. V čele Diakonie ECM je Rada Diakonie ECM, která řídí její činnost.
 3. Dozor nad činností Diakonie ECM provádí Komise pro sociální práci ECM.
 4. Podrobnosti vnitřní organizační struktury, vzájemné vztahy a povinnosti, způsob volby atp. řeší v souladu s těmito stanovami organizační řád, který na návrh Rady Diakonie ECM schvaluje Komise pro sociální práci ECM.

4.     Rada Diakonie ECM

Rada Diakonie ECM řídí činnost Diakonie ECM.

 1. Členy Rady Diakonie ECM jmenuje Rada oblasti ECM.
 2. Rada Diakonie ECM každoročně předkládá Komisi pro sociální práci ECM rozpočet,
  účetní uzávěrku a výroční zprávu včetně účetní uzávěrky.
 3. Předsedou Rady Diakonie ECM je ředitel Diakonie ECM.

5.     Ředitel Diakonie ECM

 1. Ředitele jmenuje a odvolává Rada oblasti ECM.
 2. Ředitel Diakonie ECM je jejím statutárním orgánem.
 3. Ředitel zejména:
  • každoročně zpracovává a předkládá Radě Diakonie ECM ke schválení plán činnosti, rozpočet a výroční zprávu včetně účetní uzávěrky,
  • na základě pověření Radou Diakonie ECM odpovídá za hospodaření, činnost Diakonie ECM, zajištění, ochranu a evidenci svěřeného majetku,
  • ve vztahu k zaměstnancům plní práva a povinnosti zaměstnavatele,
  • předsedá Radě Diakonie ECM, kterou svolá minimálně dvakrát ročně.

6.     Provoz a hospodaření Diakonie ECM

 1. Diakonie ECM je samostatně hospodařící právnickou osobou založenou registrovanou církví. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
 2. Zdrojem příjmů Diakonie ECM jsou:
  • sbírky,
  • příspěvky, dotace a dary zřizovatele, spolupracujících organizací a dalších institucí,
  • vlastní činnost dle těchto stanov.
 3. Diakonie ECM sestavuje každoročně rozpočet a hospodaří podle něj

7.     Zrušení a zánik Diakonie ECM

 1. Diakonie ECM se ruší rozhodnutím zřizovatele.
 2. Při zániku Diakonie ECM bez právního nástupce se provede likvidace Diakonie ECM. Likvidátora jmenuje zřizovatel.
 3. Při likvidaci se nejprve uhradí všechny závazky Diakonie ECM a likvidační zůstatek se převede na zřizovatele.

8.     Změny stanov

Změny a doplňky stanov provádí zřizovatel na návrh Komise pro sociální práci ECM.

Tyto stanovy schválila Rada oblasti ECM na své schůzi
dne 25. 11. 2014 a tímto dnem vstupují v platnost.

Permanent link to this article: http://diakonie.umc.cz/kdo-jsme/zakladni-dokumenty/