Return to Střediska

SKP Horní Počernice

Posláním Střediska je poskytování kvalitních holistických sociálních služeb lidem sociálně vyloučeným nebo ohroženým. Nasloucháme jejich potřebám, přinášíme křesťanské hodnoty a spoluvytváříme místní komunitu. V rámci naplňování poslání chceme reagovat na celospolečenské potřeby, nechceme jen nečinně přihlížet. Cítíme se spoluodpovědní za kvalitu života v naší komunitě. Chceme tu být coby nevládní nezisková organizace mimo jiné proto, že některé společenské problémy neumí nebo nechtějí řešit subjekty veřejné správy ani podnikatelské subjekty. Cílem je pomoc našim klientům, nabídka možnosti řešení životní situace a následná aktivizace. Jsme křesťanská organizace poskytující sociální služby. Zájemcům pomáháme zprostředkovat křesťanskou víru. Pracujeme v prostředí spolupráce křesťanů, hledajících a ateistů.

Za tímto účelem poskytujeme tyto sociální služby

  • azylový dům,
  • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Nad rámec registrovaných sociálních služeb

  • Věnujeme se práci s dětmi azylového domu s cílem vytvářet jejich zdravý životní postoj.
  • Poskytujeme podporu a zázemí klubu seniorů, jehož náplní je aktivizace, vzdělávání a seberealizace seniorů.
  • Poskytujeme pastorační péči uživatelům služeb azylový dům a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Komu?

  • osoby pečující o dítě, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení – rodiny s dítětem/dětmi; kapacita je 75 lůžek. [azylový dům],
  • rodiny s dětmi v obtížných sociálních situacích [sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi],
  • osoby žijící na území Prahy 20, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby [pečovatelská služba].

Kontakty

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice, Křovinovo nám. 11/16, 193 00 Praha 20
info@skphopo.cz, www: skphopo.cz
tel.: (+420) 281091713–4
zodpovědná osoba: PhDr. Roman Čepelák

Permanent link to this article: http://diakonie.umc.cz/strediska/skp-horni-pocernice/