Return to Podporujeme

Domov pro seniory v Horních Počernicích

Od roku 1924 naši otcové ve víře a s velkým nasazením a obětavostí otevřeli domov pro sirotky v zakoupeném areálu zámku v Horních Počernicích. Součástí práce Spolku péče o sirotky, který tuto službu nesl, byla i starost o staré a nemohoucí.

Areál zámku byl Evangelické církvi metodistické v rámci restitucí vrácen. Od roku 1999 zde pomáhá potřebným lidem Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice. Nejviditelnější činností je provozování azylového domu, ale v průběhu let pomáhalo i v oblasti zaměstnávání, vaření obědů pro seniory i s dovážkou atp.

Areál zámku je rozsáhlý a od samého začátku v církvi přemýšlíme o smysluplném využití celé nemovitosti. Chceme naplnit původní poslání – aby sloužil potřebným lidem. Jednou z možností je využití areálu pro staré a nemocné lidi. V tuto chvíli máme zpracovanou studii na využití části areálu jako kombinaci domova se zvláštním režimem a domova pro seniory netrpící demencí.

Uskutečnění této myšlenky závisí na hluboké podpoře církve a nasazení jednotlivců z našich řad. Hledáme lidi, kteří mají Boží povolání do této služby a aktivně vstoupí do procesu proměny celého zámku na domov potřebným. Čeká nás dlouhá cesta, ale každá cesta se skládá z jednotlivých kroků. Kéž je Hospodin tím, kdo nás vede.

Jak můžete tuto práci podpořit?

Modlitbami, odbornými i praktickými konzultacemi, osobním nasazením, finančně, … (Finanční dary na podporu přípravných prací je možné zasílat na účet vedený Diakonií Evangelické církve metodistické č. 2400744809/2010. Dárce obdrží potvrzení o daru, který je možné uplatnit jako odčitatelnou položku základu daně.)

Chcete vědět více?

Ptejte se prosím Jana Procházky (ředitele Správy budov), nebo Ingrid Hrubé (ředitelky Diakonie ECM).

 

Spolek péče o sirotky zřídila jako nadcírkevní subjekt Výroční konference Metodistické církve v Československu (dnešní Evangelická církev metodistická) 24. září 1924. Spolek zval do svých řad všechny lidi dobré vůle, bez zřetele na jejich církevní příslušnost a sloužil dětem taktéž nezávisle na jejich denominační příslušnosti. Spolek převzal zámek v Horních Počernicích, kde od roku 5. dubna 1925 provozoval sirotčinec a od dubna 1932 také domov pro staré lidi. V roce 1929 spolek zakoupil kapličku s pozemkem na Poušti u Bechyně, kde zřídil letní tábor pro děti. Od roku 1937 byl otevřen další sociální ústav v barokním zámku v Týnci u Klatov, který církev zakoupila. Práce byla násilně ukončena počátkem padesátých let 20. století. (Schneeberger, Vilém D. : Metodismus v Československu (1918-1992), Evangelická církev metodistická, Praha 2003)

Permanent link to this article: http://diakonie.umc.cz/podporujeme/domov-pro-seniory-v-hornich-pocernicich/