Return to Podporujeme

Diakonické projekty

Mějte se na pozoru, abyste nepohrdali ani jedním z těchto maličkých. Pravím vám, že jejich andělé v nebi jsou neustále v blízkosti mého nebeského Otce. Vždyť Syn člověka přišel spasit, co zahynulo. Co myslíte? Má-li někdo sto ovcí a jedna z nich mu zabloudí, nenechá těch devadesát devět na horách a nejde hledat tu, která zabloudila? A podaří-li se mu ji nalézt, amen, pravím vám, bude se z ní radovat víc než z těch devadesáti devíti, které nezabloudily. Právě tak je vůle vašeho nebeského Otce, aby nezahynul ani jediný z těchto maličkých. (Bible, Matouš 18,10-14)

Chceme pomáhat potřebným. Vnímáme to jako poslání církve Ježíše Krista a je to zároveň tradice metodistického hnutí. Proto na základě soutěže podporujeme diakonické projekty farností, sborů a středisek křesťanské pomoci Evangelické církve metodistické.

Jaké projekty podporujeme?

 • rozvojové (vzniká něco nového, nebo něco s vyšší kvalitou),
 • udržitelné i po vyčerpání daru v časovém horizontu tří let,
 • s podporou staršovstva / správní rady.

Hodnoty (zároveň kriteria pro výběr projektů)

 • projekt je praktickým vyjádřením Boží lásky k člověku, a charakteru Ježíše Krista,
 • nechceme financovat to, co financují veřejné rozpočty, (ale to, co je potřebné a kde peníze chybí),
 • podporujeme způsobení existence, nikoliv způsobení neexistence (něčeho),
 • podporujeme aktivitu, nikoliv pasivitu,
 • výstup projektu je měřitelný a zhodnotitelný v horizontu jednoho roku,
 • projekt má definovaný tým, zodpovědnou osobu a zajištěné vyúčtování,
 • projekt lze využít jako příklad dobré praxe,
 • pravidla SMART považujeme za užitečná pro stanovení cílů projektu.

Kde na to bereme?

 • největším zdrojem financí je Velikonoční sbírka v rámci farností a sborů Evangelické církve metodistické v České republice,
 • dalším zdrojem jsou pravidelní přispěvatelé – drobní dárci – a jednorázoví dárci (jednotlivci i firmy),
 • (jak fyzické osoby, tak firmy, mohou na základě platné legislativy za daných podmínek odečíst dar ze základu pro výpočet daně – darovací smlouvu a potvrzení o daru vystavíme),
 • připoj se i ty 🙂

 

Permanent link to this article: http://diakonie.umc.cz/podporujeme/diakonicke-projekty/

Informace pro dárce | Podpořené projekty

Podpořené projekty v roce 2017 V roce 2017 podpořila Diakonie ECM projekt SKP Horní Počernice – Příměstský tábor pro děti z azylového domu částkou 10 127 Kč a SKP Klubíčko – Vybavení nájemních bytů pro osoby reagující na evangelium a vystupující z výkonu trestu vězení částkou 69 000 Kč. SKP Horní Počernice – Příměstský tábor pro děti z azylového domu Celoroční …

Informace pro žadatele

Uzávěrka žádostí je vždy k 20. květnu daného roku. Výběrová komise dle stanovených kritérií vybere projekty, které podpoří až do výše stavu účelového účtu „Podpora diakonických projektů ECM“. Výběrová komise Výběrovou komisi z řad zástupců Diakonie ECM, duchovenských pracovníků i laiků ECM, jmenuje Rada Diakonie ECM. Složení výběrové komise se mění každý rok. Žádost Formulář žádosti …