Return to Informace pro dárce | Podpořené projekty

Podpořené projekty 2014

V roce 2014 podpořila Diakonie ECM tři projekty. Projekt MC Duha – bezpečné a přátelské prostředí nejen pro děti, ECM Jihlava – Klubík Kubík: Kreativní Učení o Bohu I Kristu a SKP Naděje pro život – Pastorační asistence. Celkově jsme rozdělili částku 65 800 Kč.

MC Duha – bezpečné a přátelské prostředí nejen pro děti

Mateřské centrum Duha umožňuje matkám či otcům na rodičovské dovolené dále se vzdělávat (pro rodiče pořádá kurzy, přednášky s odborníky), pracovat na částečný úvazek (Školička zajišťuje cca osmihodinový program pro děti od 2 let), nebo efektivně a aktivně trávit volný čas spolu se svými dětmi, nebo si jen odpočinout a popovídat si s ostatními rodiči (Klub pro matky s dětmi). Těmito aktivitami pro rodiče chceme zamezit jejich sociálnímu vyloučení a podporovat je v rodičovské roli a poskytnout prostor k osobnímu rozvoji. Dále Projekt nabízí přirozené propojení aktivit pro nevěřící rodiny a sbor. Sbor a mateřské centrum spolupořádají aktivity pro rodiny s dětmi, návštěvníci centra jsou zváni na akce, které pořádá sbor atp.

Projekt SKP Duha funguje již od roku 2008 jako samostatná nezisková organizace a jeho plánem je působit ve sboru Maranatha i další roky. Projekt SKP Duha je financován především z vlastních zdrojů – od uživatelů, nicméně je potřeba jej dofinancovávat z více zdrojů, které jsou každý rok různé, např. ECM, Plzeňský kraj, Magistrát města Plzně, fondy, soukromí dárci, aj.

Konkrétně jsme podpořili: instalaci zabezpečení dveří k zamezení pohybu cizích osob, nákup koberce do herny a nákup myčky. Z celkových nákladů 50 336 Kč uhradil 21 336 Kč místní sbor ECM a 29 000 Kč DiECM z veřejné sbírky na Podporu diakonických projektů ECM.

ECM Jihlava – Klubík Kubík: Kreativní Učení o Bohu I Kristu

Jitka Buchtová společně s týmem maminek (Veronika Fryšoncová, Jitka Holemářová, Alena Špačková a dalšími) se bude podílet na organizaci setkání pro maminky a děti, které bude probíhat jedenkrát týdně dopoledne v prostorách sboru. Program bude sestaven z písní, biblického slova pro děti, tvůrčí činnosti, divadla, následné volné hry dětí a sdílení maminek.

Cílem je:

  • vytvořit tým a stabilní formy pro organizaci klubu pro maminky a děti předškolního věku, který bude otevřený pro širokou veřejnost a vytvoří základ pro možné otevření mateřského centra pod sborem ECM Jihlava.
  • vytvoření kontaktní služby pro maminky s dětmi předškolního věku, která probíhá jedenkrát týdně a je zaštítěna dobrovolnou činností členů sboru. Pod záštitou Klubíku se minimálně čtyřikrát ročně uskuteční mimořádná akce pro širokou veřejnost (den pro děti, vánoční setkání, karneval, burza atp.),
  • pomoc překonat pocity sociální vyloučenosti matek na rodičovské dovolené, navazování vztahů, podpora sdílení svědectví života s Bohem, praktických zkušeností při výchově a péči o děti. Rozšíření povědomí o Bibli a Bohu, biblických principech a zásadách, rozvíjení sociálních, komunikativních, rozumových, tvořivých zručností a dovedností dětí.

Konkrétně jsme podpořili nákup maňásků pro divadlo, didaktických her pro děti, CD s písničkami a zpěvníky, perkusí a dětských hudebních nástrojů, knih a materriálů pro výtvarnou výchovu. Z předpokládaných nákladů 10 200 Kč uhradí 2 400 Kč místní sbor ECM, 500 Kč maminky a 6 800 Kč DiECM z veřejné sbírky na Podporu diakonických projektů ECM.

SKP Naděje pro život – Pastorační asistence

Cílem projektu je  zřídit a rozvinout pastorační asistenci jako doprovodnou a duchovenskou činnost, která bude doplňovat sociální službu, jejímiž poskytovately jsou dvě jihlavská střediska křesťanské pomoci:  SKP Jihlava a SKP – Naděje pro život Jihlava (azylový dům pro muže a azylový dům pro ženy a matky s dětmi). Pastorační asistence je určena pro klienty azylových domů. Nabídnuta bude každému, poskytována bude zájemcům.

Projekt je „joint venture“ dvou středisek SKP v Jihlavě, ale lze ho realizovat také odděleně za každé SKP zvlášť. Součástí záměru je posílit vazbu mezi farním sborem v Jihlavě a středisky, nad nimiž sbor vykonává dohled; zapojit sbor a jeho členy do duchovenské činnosti při sociální práci, kterou vykonávají odborníci a profesionálové; najít vhodný poměr mezi odborností a laickou činností; pastorační asistent by měl také být odborníkem v oboru, avšak jeho činnost by neměla kolidovat s činností sociálního pracovníka, spíše by se měly doplňovat.

Pastorační asistent: spolupracuje s kazatelem/farářem farního sboru ECM v Jihlavě. Počet osob: jeden hlavní pastorační asistent a dva pomocní. Typově se jedná o manželský pár, samostatného muže a samostatnou ženu.

DiECM z veřejné sbírky na Podporu diakonických projektů ECM podpoří celý náklad 30 000 Kč na rok 2015 s tím, že ředitel jako odpovědná osoba bude hledat vlastní finanční zdroje pro další období.

Permanent link to this article: http://diakonie.umc.cz/podporujeme/diakonicke-projekty/informace-pro-darce/podporene-projekty-2014/